Od 1 stycznia 2020 wchodzi w życie BDO, czyli rejestr obowiązkowy dla większości przedsiębiorców!


BDO Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
czyli prościej mówiąc baza danych o odpadach.
Gromadzone są w niej dane o firmach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami.

Przepisy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 roku dotyczą znacznej grupy przedsiębiorców: zarówno dużej firmy produkcyjnej jak małego sklepu, czy salonu fryzjerskiego. Wystarczy, że wytwarzają śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi.

Jeśli do 1 stycznia nie zarejestrują się w BDO, nikt nie odbierze od nich odpadów, a Inspektorat Środowiska, który będzie kontrolował firmy pod tym względem, nakładać będzie wysokie kary.

Skąd zmiana?
Dotychczas wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady (np. kartony, opakowania foliowe, pudełka po artykułach kosmetycznych, oleje, tonery do drukarek itp.)  podpisywali umowy z firmami, które je odbierały i na tym procedura się kończyła. Od nowego roku trzeba prowadzić ewidencje odpadów i wystawiać karty ich przekazania. Wszystko to ma się odbywać w elektronicznym systemie BDO.

Do rejestru muszą się wpisać również firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien sprawdzić, czy w jego przypadku obowiązkowa jest rejestracja w BDO.

Z opłaty zwolnione są wyłącznie bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów,
które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Kogo dotyczą zmiany?
Niestety w praktyce prawie wszystkich. W BDO muszą być warsztaty samochodowe, zakłady fotograficzne, drukarnie, instytucje jak szpitale, przychodnie, zwykłe sklepy za sprawą tzw. foliówek, firmy transportujące odpady i firmy działające w branży odpadowej oraz wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu torby foliowe.

Czyli wszyscy Ci, którzy:
⚡ wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
⚡ wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
⚡ producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

➤ Obowiązku rejestracji nie podlegają:
❌ osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
❌ podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
❌ podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
❌ transportujący wytworzone przez siebie odpady,
❌ wytwórcy odpadów zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.
osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania

.

➤ SKŁADANIE WNIOSKU
Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim (właściwego według miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu) . Złożenie wniosku nie jest jednak równoznaczne z natychmiastowym uzyskaniem numeru BDO.  Urząd Marszałkowski ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku  (licząc od dnia jego złożenia).

WAŻNE:
Liczy się data złożenia wniosku. Aby spełnić obowiązek rejestracji w BDO należy złożyć wniosek do końca 2019 r.

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:
⚡ osobiście podczas wizyty w urzędzie
⚡ wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
⚡ za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
⚡ przez platformę ePUAP

.

➤ Opłata za wniosek:
Opłata za wniosek jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie:

  1. wprowadzania sprzętu,
  2. wprowadzania baterii i/lub akumulatorów,
  3. wprowadzania pojazdów,
  4. produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
  5. wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
  6. wprowadzania na terytorium kraju opon,
  7. wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych

Wszyscy wymienieni wyżek powinni uiścić opłatę roczną. Opłaty należy dokonać na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Więcej informacji znajduje się na stronach poszczególnych urzędów.

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla:

  • mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł
  • przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.


UWAGA:
Po wniesieniu opłaty rejestrowej musisz ją co roku odnawiać. 
Opłatę roczną za prowadzenie rejestru trzeba zapłacić do końca lutego każdego roku, za dany rok.
Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

SANKCJE:
Od stycznia 2020 roku na podatników, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd. Co więcej, od takich podatników odpady nie będą odbierane, a sami podatnicy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była w tym celu ówcześnie wykorzystywana nie będzie już spełniała swojej roli.

.

WAŻNE:
Przyznany nam numer w rejestrze BDO musi znaleźć się na wystawianych przez nas fakturach. W przypadku jego braku zostaną nałożone takie same kary jak w przypadku braku rejestracji do systemu.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie BDO (jak złożyć wniosek, wysokość opłaty itp.) https://bdo.mos.gov.pl/

Sprawdź czy dotyczy Cię obowiązek rejestracji w BDO:
W przypadku wątpliwości czy powinniśmy znaleźć się w rejestrze BDO należy posłużyć się ankietą, w której po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań kontrolnych dostaniemy decyzję czy podlegamy obowiązkowej rejestracji. Link do formularza: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

________________________________

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *