Można już występować o jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. do katalogu świadczeń, o które mogą się ubiegać rodzice
i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych
, zostało dodane jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, ze zdiagnozowanym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zasady jego przyznawania zostały określone w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na dochód w wysokości 4.000 zł.

kobiety
Przyznawane jest:

  • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • o ile kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

[Ostatni z wymienionych warunków nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.]

Kiedy złożyć?
Jednorazowe świadczenie przyznawane jest na wniosek złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przekroczenie tego terminu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. O ile zatem o świadczenie mogą ubiegać się również rodzice i opiekunowie dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2017 r., to jednak muszą z tym zdążyć zanim upłynie 12 miesięcy od dnia narodzin tych dzieci.

Wzór wniosku
Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu został określony w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2234).
uid_96ebbb89292258cf0eddd437257189181477667728718_width_633_play_0_pos_0_gs_0_height_355

Do wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii
  • zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu – jego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *