PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 r. ostatnia grupa podmiotów musi wdrożyć pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do tej grupy należą pozostałe podmioty, które nie były objęte tym obowiązkiem we wcześniejszych terminach oraz podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych. Wynika to z art. 134 ust. 1 pkt 4 i art. 137 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Ustawa o PPK nakłada na te  podmioty obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Zawarcie tych umów należy poprzedzić wyborem instytucji finansowej zarządzającej programem. W procesie wyboru instytucji finansowej uczestniczyć strona pracownicza.

Ostateczne terminy na dokonanie ww. czynności przedstawiamy w tabeli:

podmiot zatrudniający

porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej

umowa o zarządzanie PPK

umowa o prowadzenie PPK

pozostałe podmioty

do 23 marca 2021 r.

do 23 kwietnia 2021 r.

do 10 maja 2021 r.

podmioty sektora finansów publicznych

do 26 lutego 2021 r.

do 26 marca 2021 r.

do 10 kwietnia 2021 r.

 

Pracownicze plany kapitałowe muszą zostać utworzone przez każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzane są składki emerytalne i rentowe do ZUS (zarówno na umowę o pracę jaki i na podstawie innych umów np. cywilno-prawnych).

Ustawa o PPK przewiduje wyjątki od obowiązku tworzenia PPK. Obejmują one:

  • mikroprzedsiębiorcę, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Na potrzeby stwierdzenia, że przedsiębiorcę można uznać za mikroprzedsiębiorcę ustala się inaczej niż w przypadku objęcia pracodawcy przepisami ustawy o PPK. W tym przypadku należy zastosować przepisy Prawa przedsiębiorców. Jako mikroprzedsiębiorcę traktuje się przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców, czyli takiego, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych równowartości 2 mln euro.

W sytuacji gdyby któryś z pracowników zmienił zdanie albo zatrudniony zostanie pracownik, który będzie chciał odprowadzać wpłaty do PPK, wówczas pracodawca będzie miał obowiązek wdrożyć PPK.

Opracowane przez Biuro AMS Sp. z o.o.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *